Friday, February 17, 2006

Shrub Monkeys #20


I hate pigeons.